🥳 Promocyjne ceny w kategorii TOP sprzęt kempingowy Outwell.
Darmowa dostawa przy zakupach od 499 zł!

Szukaj akcesoriów, części, marek,...
Wszystkie kategorie

Szukaj

Szukaj akcesoriów, części, marek,...

Warunki handlowe

Warunki handlowe e-shopu

spółka

BURIMEX, s.r.o.

z siedzibą

Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně

numer identyfikacyjny:

29023947

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 160734

na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.padabo.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Warunki Handlowe (zwane dalej tylko "Warunkami Handlowymi") spółki BURIMEX s.r.o., z siedzibą w Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, numer identyfikacyjny: 29023247, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 160734 (zwanej dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.padabo.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2. Warunki Handlowe nie mają zastosowania, jeżeli osoba, która zamierza nabyć towary od Sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która działa w ramach zamawiania towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach  wykonywania swojego wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.4. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Warunków Handlowych. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na Koncie Użytkownika za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem konta użytkownika Kupującego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 365 dni lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Warunków Handlowych).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszystkie prezentacje towarów w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 (2) kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Ceny towarów nie są dostosowywane do osobowości kupującego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów oraz o sposobie i czasie dostawy towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski. W przypadku, gdy Sprzedający oferuje bezpłatną dostawę towarów, prawo do bezpłatnej dostawy towarów ze strony Kupującego jest uzależnione od zapłaty minimalnej całkowitej ceny zakupu towarów, które mają zostać dostarczone, w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu. W przypadku, gdy Kupujący częściowo odstąpi od Umowy kupna, a łączna cena zakupu towarów, w odniesieniu do których Kupujący nie odstąpił od Umowy kupna, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do uzyskania prawa do bezpłatnego transportu towarów zgodnie z poprzednim zdaniem, prawo Kupującego do bezpłatnego transportu towarów wygasa, a Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu za transport towarów.

3.4. Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są "wkładane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),

3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, szczegółów dotyczących wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w odniesieniu do zdolności Kupującego do wykrycia i poprawienia wszelkich błędów popełnionych podczas wprowadzania danych do Zamówienia. Kupujący przesyła Sprzedającemu zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Dane podane w zamówieniu Sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez dostarczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.8.Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

3.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezawarcia z Kupującym umowy kupna według własnego uznania.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towarów na podstawie Umowy Kupna w następujący sposób:

 • gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
 • kartą płatniczą przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
 • przelewem bankowym na konto Sprzedającego o numerze 408299309/0800, prowadzone w Česká spořitelna, a.s. (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
 • bezgotówkowo za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay;
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w biurze wysyłkowym;
 • za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią (np. ESSOX, s.r.o.).

4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki ani żadnej innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze lub w punkcie wydawania przesyłek, cenę zakupu należy uiścić przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę zakupu należy uiścić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego. § 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone. Zgodnie z postanowieniami § 12a ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, Sprzedający przekaże Kupującemu informację o obniżce ceny produktu zawierającą informację o najniższej cenie produktu, po której Sprzedający go zaoferował:

4.7.1. w ciągu 30 dni przed udzieleniem zniżki

4.7.2. od momentu rozpoczęcia oferowania i sprzedaży produktu do momentu udzielenia zniżki, jeżeli produkt był w sprzedaży krócej niż 30 dni; lub

4.7.3. w ciągu 30 dni przed udzieleniem pierwszego rabatu, jeżeli sprzedawca stopniowo podnosi cenę.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę - w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego od umowy kupna nie można odstąpić, między innymi w przypadku:

5.1.1. Towarów wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami Kupującego lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb.

5.1.2. Towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do użycia, jak również towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie.

5.1.3. Towarów w zapieczętowanych opakowaniach, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu po ich naruszeniu przez kupującego.

5.1.4. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli kupujący je uszkodził.

5.2. O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków Handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ods.1 i  odst.2 Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego inna niż przewoźnik odbierze towar, lub:

5.2.1. ostatniej sztuki towaru, jeżeli Kupujący zamawia wiele sztuk towaru w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane oddzielnie,

5.2.2. ostatniej pozycji lub części dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części; lub

5.2.3. pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów w uzgodnionym okresie.

5.3. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać Sprzedającemu w terminie określonym w pkt. 5.2 Warunków. W celu odstąpienia od Umowy kupna Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do Warunków Handlowych. Odstąpienie od umowy kupna

Kupujący może przesłać między innymi na adres siedziby Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně; info@padabo.pl.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna, Umowa kupna ulega rozwiązaniu od samego początku. Kupujący odeśle lub przekaże Sprzedającemu towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Termin określony w zdaniu poprzednim zostaje zachowany, jeżeli kupujący wyśle towar przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do sprzedającego, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.

5.5. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków Handlowych,  Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków, zanim Sprzedający nie otrzyma towaru lub Kupujący nie udowodni, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5.6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę za uszkodzenie towaru z roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu. Przy dokonywaniu zwrotu może być brany pod uwagę stopień zużycia, zabrudzenia lub inne nieokreślone zużycie towarów i tylko proporcjonalna kwota zostanie zwrócona Kupującemu przez Sprzedającego na tej podstawie.

5.7. W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odbioru Towarów przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez Kupującego.

5.8. W przypadku przekazania Kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.

6.2. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów przy dostawie.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towarów wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący pokryje koszty związane z powtórną dostawą towarów lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw Kupującego wynikających z odpowiedzialności za wady towaru oraz innych praw kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały one wydane przez Sprzedającego.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie praw z tytułu wadliwego wykonania regulują obowiązujące powszechnie przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174b kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

7.2. Jeśli przedmiotem zakupu jest materialna rzecz ruchoma, która jest połączona z treściami cyfrowymi lub usługą treści cyfrowych w taki sposób, że bez nich nie mogłaby spełniać swoich funkcji (zwana dalej "przedmiotem o cechach cyfrowych"), przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady mają zastosowanie również do dostarczania treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych, nawet jeśli są one świadczone przez osobę trzecią. Nie ma to zastosowania, jeżeli z treści umowy sprzedaży i charakteru rzeczy wynika, że są one dostarczane oddzielnie.

7.3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że przedmiot jest wolny od wad w momencie jego otrzymania. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że przedmiot:

7.3.1. odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,

7.3.2. przeznaczona do celu, dla którego Kupujący jej wymaga i na który Sprzedający wyraził zgodę; oraz

7.3.3. jest dostarczany wraz z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

7.4. Sprzedający będzie odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że oprócz uzgodnionych cech:

7.4.1. przedmiot jest odpowiedni do celu, do którego przedmiot tego rodzaju jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w branży, jeśli nie istnieją normy techniczne,

7.4.2. rzecz odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom rzeczy tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, w tym w świetle publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie, chyba że sprzedawca udowodni, że nie był tego świadomy lub że zostało to zmienione w momencie zawarcia umowy sprzedaży w sposób co najmniej porównywalny do tego, w jaki zostało to zrobione, lub że nie mogło to wpłynąć na decyzję o zakupie,

7.4.3. rzecz jest dostarczana wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz

7.4.4. rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu kupującemu przez sprzedającego przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.5. Postanowienia art. 7.4 Warunków Handlowych nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedający wyraźnie poinformował Kupującego przed zawarciem Umowy kupna, że dana cecha Przedmiotu różni się, a Kupujący wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu Umowy kupna.

7.6. Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie wady spowodowane niewłaściwym montażem lub instalacją przeprowadzoną przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z Umową kupna. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez Kupującego, a wada jest spowodowana brakiem instrukcji dostarczonych przez Sprzedającego lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych, jeśli przedmiot jest przedmiotem cyfrowym.

7.7. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania rzeczy, uznaje się, że rzecz była wadliwa w momencie jej otrzymania, chyba że charakter rzeczy lub wady to wykluczają. Okres ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z przedmiotu, jeśli słusznie wskazał wadę.

7.8. Jeśli przedmiotem zakupu jest rzecz o właściwościach cyfrowych, sprzedający zapewni, że uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych zostaną dostarczone kupującemu. Oprócz uzgodnionych aktualizacji Sprzedający zapewni, że Kupujący otrzyma aktualizacje, które są niezbędne, aby przedmiot zachował właściwości, o których mowa w art. 7.3 i 7.4 Warunków handlowych, po jego przyjęciu oraz że Kupujący zostanie powiadomiony o ich dostępności

7.8.1. przez okres dwóch lat, jeżeli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych ma być świadczona nieprzerwanie przez określony czas w ramach Umowy zakupu, a jeżeli uzgodniono świadczenie przez okres dłuższy niż dwa lata, przez cały ten okres,

7.8.2. tak długo, jak kupujący może racjonalnie oczekiwać, jeżeli treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być świadczone na podstawie umowy sprzedaży jednorazowo; ocenia się to zgodnie z charakterem i celem przedmiotu, charakterem treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz z uwzględnieniem okoliczności w chwili zawarcia umowy sprzedaży i charakteru zobowiązania.

7.9. Punkt 7.8 Warunków Handlowych nie ma zastosowania, jeśli Sprzedający wyraźnie powiadomił Kupującego przed zawarciem Umowy kupna, że aktualizacje nie będą dostarczane, a Kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu Umowy kupna.

7.10. Jeśli Kupujący nie dostarczy aktualizacji w rozsądnym terminie, Kupującemu nie będą przysługiwać żadne prawa wynikające z wady, która wynika wyłącznie z niedostarczenia aktualizacji. Nie ma to zastosowania, jeśli Kupujący nie został ostrzeżony o aktualizacji lub konsekwencjach braku aktualizacji lub nie dokonał aktualizacji lub nie dokonał prawidłowej aktualizacji z powodu wady instrukcji. Jeżeli treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych ma być świadczona nieprzerwanie przez określony czas na podstawie Umowy zakupu i jeżeli wada ujawni się lub wystąpi w okresie, o którym mowa w art. 7.8.1 i 7.8.2 Warunków Handlowych, treści cyfrowe lub usługę w zakresie treści cyfrowych uznaje się za świadczoną wadliwie.

7.11. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu wady rzeczy w ciągu dwóch lat od jej odbioru. Jeśli przedmiotem zakupu jest rzecz o cechach cyfrowych i jeśli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych ma być świadczona w sposób ciągły przez określony czas w ramach umowy sprzedaży, kupujący może złożyć reklamację z tytułu wady, która pojawia się lub objawia w treściach cyfrowych lub usłudze treści cyfrowych w ciągu dwóch lat od ich otrzymania. Jeśli świadczenie ma być wykonywane przez okres dłuższy niż dwa lata, kupujący ma prawo do reklamowania wady, która pojawi się lub ujawni w tym okresie. Jeśli kupujący słusznie wskazał sprzedającemu wadę, termin na wskazanie wady nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z towarów.

7.12. Może on, według własnego wyboru, żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady lub naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub niewspółmiernie kosztowny w porównaniu z drugim sposobem; ocenia się to w szczególności w odniesieniu do znaczenia wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz tego, czy wada może zostać usunięta w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne, uwzględniając w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.

7.13. Sprzedający usunie wadę w rozsądnym czasie po jej wskazaniu, tak aby nie powodować istotnych niedogodności dla Kupującego, biorąc pod uwagę charakter rzeczy i cel, w jakim Kupujący nabył rzecz. Sprzedający przejmie rzecz na własny koszt w celu usunięcia wady. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której montaż został wykonany zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedawca zobowiązany jest do

 • dokona demontażu rzeczy wadliwej i zamontuje rzecz nową lub naprawioną albo pokryje koszty takiego demontażu i montażu.
 • sprzedawca dokona demontażu wadliwej rzeczy i zamontuje naprawioną lub nową rzecz albo pokryje jej koszty.

7.14. Kupujący może zażądać stosownej zniżki lub odstąpić od umowy zakupu, jeśli

7.14.1. Sprzedający odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z art. 7.13 Warunków Handlowych,

7.14.2. wada pojawia się wielokrotnie,

7.14.3. wada stanowi istotne naruszenie umowy kupna, lub

7.14.4. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znacznych niedogodności dla Kupującego.

7.15. Jeżeli wada jest nieistotna, Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży (w rozumieniu art. 7.14 Warunków Handlowych); wadę uważa się za nieistotną. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, Sprzedający zwróci Kupującemu Cenę kupna bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez Kupującego rzeczy lub po udowodnieniu Sprzedającemu przez Kupującego, że wysłał rzecz.

7.16. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być określone w regulaminie reklamacyjnym sprzedawcy.

7.17. Z wyjątkiem przypadków, w których do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na zakres sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, a nawet w swojej siedzibie. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie złożenia przez Kupującego reklamacji, ze wskazaniem daty złożenia przez Kupującego reklamacji, treści reklamacji, żądanego przez Kupującego sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz danych kontaktowych Kupującego w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

7.18. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać zaspokojona, a Kupujący musi zostać o tym poinformowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest dostarczenie treści cyfrowych, w tym treści cyfrowych dostarczonych na nośniku materialnym, lub usługi w zakresie treści cyfrowych, reklamacja musi zostać rozpatrzona w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz cel, w jakim Kupujący zażądał ich dostarczenia.

7.19. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 7.18 Warunków Handowych, Kupujący może odstąpić od Umowy kupna lub zażądać stosownego rabatu.

7.20. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy oraz czasu trwania reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

7.21. Kupujący może w szczególności wykonywać swoje prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru osobiście pod adresem Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, telefonicznie pod numerem +48 126 006 108 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@padabo.pl.

7.22. Każdy, kto ma prawo do wadliwego wykonania, ma również prawo do odszkodowania za koszty poniesione w związku z wykonaniem tego prawa. Jeśli jednak kupujący nie skorzysta z prawa do rekompensaty w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeśli sprzedający twierdzi, że prawo do rekompensaty nie zostało wykonane na czas.

7.23. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1. Kupujący nabywa własność Towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu §1820 odst. 1n Kodeksu cywilnego.

8.3. Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje można przesyłać na adres elektroniczny Sprzedawcy info@padabo.pl. Sprzedawca prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedający nie ustala innych zasad rozpatrywania reklamacji.

8.4. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna-sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Kupujący może skierować skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, w określonym zakresie.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Sprzedający wypełni wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej "RODO") dotyczący przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wykonania Umowy kupna-sprzedaży, w celu negocjacji Umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wykonania zobowiązań publicznoprawnych Sprzedającego w formie odrębnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu Kupującego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego) z późniejszymi zmianami. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

10.2. Sprzedający wypełnia swoje obowiązki prawne związane z ewentualnym przechowywaniem plików cookies na urządzeniu Kupującego za pomocą odrębnego dokumentu.

11. WYSYŁKA

11.1 Doręczenia Kupującemu mogą być dokonywane na adres elektroniczny Kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, kupujący, który jest konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3. Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy zakupu stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres siedziby w Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, adres e-mail info@padabo.pl, telefon +48 126 006 108.

 

W Baworyni 27.06.2024 r.

Porównanie produktów zamknij

Produkt został dodany do listy porównania.

Nie masz jeszcze u nas konta?

Zarejestruj się i korzystaj z
naszych benefitów

 • Historia zakupów
 • Szybsze składanie zamówień
 • Przechowujemy dla Ciebie paragony
 • Korzystne oferty

Pliki cookie

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.